Vážení sportovní přátelé, předkládám zpráva dozorčí komise Mo ČRS
Příbram za uplynulé období roku 2014 - 2015

V minulém období pracovala dozorčí komise ve složení:
Kraus Vladimír,  Noha Petr a Kolenda Antonín.
Komise zabezpečovala převážnou část úkolů - kontrol při všech výlovech a vysazování ryb do povodí dle plánu hospodáře.

Pravidelně byla prováděna
kontrola účetnictví, účetních knih a pokladny naší rybářské organizace. Drobné závady, které byIy zjištěny a většinou byly jen administrativního charakteru, byly
ihned odstraněny. Stav pokladny odpovídal vždy evidenčnímu stavu. Veškeré účetnictví je v současné době vedeno přes počítač.
Dozorčí komise se podílela na inventarizaci majetku MO. Ani zde nebyly zjištěny závady mezi fyzickým a evidenčním stavem.

Poškozený materiál, vesměs bez zůstatkové hodnoty, byl vyřazen, nové věci řádně zaevidovány.
Každým rokem probíhá v naší organizací kontrola Středočeského územního Svazu Praha, která je zaměřena na hospodaření a účetnictví M0. Při této
kontrole, která proběhla loňského nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vedení účetnictví
V letošním roce se výbor MO snažil vydávání povolenek zajistit stejně dobře jako v letech minulých. Nemuseli jste čekat, byly vám vystaveny na počkání.
Tímto bych chtěl poděkovat pí. Doležalové a pí. Růzhové, též výboru za kvalitní služby pro členy MO.
Děkujeme za dlouholetou spolupráci panu Procházkovi , kteý zastával funkci hospodáře MO a nyní odstoupil z této funkce ze zdravotních důvodů.
Přejeme mu hodně zdraví do dalších let.
Komise společně s rybářskou stráží mimo jiné řeší každoročně několik členů - rybářů naší organizace ohledně odebrání rybářských lístků za porušení rybářského řádu.
Mnoho úspěchů a bohaté úlovky V roce 2016 Vám přejí členové DK s pozdravem Petruv zdar..

Děkuji všem přítomným za pozornost.