Zápis

z konání členské schůze ČRS,z.s.,MO Příbram konané dne 11.3.2017

 

Přítomno: 40 členů

 

Program:

 1.Zahájení,uctění památky zemřelých členů

 2.Schválení programu členské schůze

 3.Volba pracovního předsednictva

 4.Volba komisí: mandátová,návrhová

 5.Kontrola usnesení z minulé schůze

 6.Přednesení zpráv funkcionářů MO

 7.Poděkování odstupující ekonomce

 8.Kooptace nových členů do výboru

 9.Diskuse

10.Zpráva mandátové komise

11.Zpráva návrhové komise – schválení usnesení

12.Závěr

 

Ad.1.

Členskou schůzi zahájil a přítomné přivítal p.Ivan Vančura.Minutou ticha byla uctěna památka zemřelých členů MO od poslední členské schůze.

 

Ad.2.

Program schůze byl jednomyslně schválen

 

Ad.3.

Provedena volba pracovního předsednictva ve složení:

Hadrava J.,Jurdák V.,Jarolímek T.,Růzhová M.,Vančura I.- schváleno

 

Ad.4.

Provedena volba komisí

mandátová komise : Kraus V.,Jurdák V.,Doležal P. - schváleno

návrhová komise :Noha P.,Vala A.,Doležalová A. - schváleno

 

Ad.5.

Kontrolu usnesení z minulé schůze provedl P.Noha

  • posunutí hranice brigády na 65 let a navýšení ceny o 100,-Kč – splněno
  • závody o pohár předsedy MO a předsedy SÚS - proběhly

 

Ad.6.

Zprávu o činnosti výboru za uplynulé období přednesl předseda MO J.Hadrava

Zprávu o hospodaření v chovu ryb přednesl hospodář MO T.Jarolímek

Zprávu o finančním hospodaření přednesla ekonomka MO M.Růzhová

Zprávu o činnosti mládeže přednesl vedoucí mládeže P.Doležal

Zprávu o činnosti rybářské stráže přednesl vedoucí RS J.Procházka

Zprávu o činnosti LRU přednesl I.Vančura

Zprávu o činnosti dozorčí komise přednesl předseda dozorčí komise V.Kraus

 

Ad.7.

Předseda MO poděkoval odstupující ekonomce M.Růzhové za dobře odvedenou práci v účetnictví pro organizaci a předal ji dárkový koš

 

Ad.8.

Kooptace nových členů do výboru:

za odstoupivšího místopředsedu E.Vyroubala byl do výboru a funkce místopředsedy kooptován P.Poláček,vedoucí kroužku mládeže

– pro 39 hlasů,proti 1 hlas,zdržel 0 - schváleno

za odtupující ekonomku M.Růzhovou byla do výboru kooptována B.Čiháková

– pro 40 hlasů,proti 0 hlasů,zdržel 0 – schváleno

 

 

Ad.9.Diskuse

  • podán návrh na omezení počtu ulovených línů na Pecováku – nutno upravit podmínky v soupisu revírů na rok 2018 – možno ulovit 2 kusy
  • podle podmínek MŽP – nutno letos slovit Drozďák,majitel zatím nechce aby se chytalo z hráze – jiný přístup není
  • požadavek,dát na stránky kontakt na osoby,pro případ stížnosti eventuelně řešení nějakého problému – bude i ve vývěsce

 

Ad.10.

Zprávu mandátové komise přednesl V.Kraus – přítomno 40 členů

 

Ad.11.

Návrh usnesení přednesl P.Noha – k návrhu usnesení nebylo připomínek

 – pro 40 hlasů,proti 0 hlasů,zdržel 0 – schváleno jednomyslně

 

Ad.12.

Schůzi ukončil a přítomným za účast poděkoval I.Vančura

 

 

Zapsala: A.Doležalová