Stanovy zapsaného spolku

Rybářský klub Příbram z.s.

Čl. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Rybářský klub Příbram z.s. (dále jen „RKPB“) je zapsaný spolek  podřízený právní úpravě ust. §214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Spolek má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito stanovami a obecně platnými předpisy na území regionu Příbramsko.

3. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili  příznivci rybářského sportu, rybaření a ochrany přírody k aktivní činnosti směřující k naplnění cílů podle čl. 2 těchto stanov.

4. Sídlem spolku je Příbram, 261 01, Al. Jiráska 260, Středočeský kraj.

 

Čl. 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI, CÍLE SPOLKU

1. Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí

2. Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oblasti sportovního rybářství a ochrany životního prostředí a přírody.

3. Spolupracovat s podobně zaměřenými zájmovými organizacemi

4. Spolupráce  MO ČRS.

5. Údržba, ochrana a využívání areálu rybníků v rámci svěřených kompetencí(chov,lov a ochrana ryb,atd.)

6. Aktivně se podílet na zlepšování kulturního a sportovního života.

 

Čl. 3. ČLENSTVÍ

1. Členové sdružení jsou: řádní, nezletilí, čestní a přispívající

2. Nezletilými členy jsou mladiství ve věku 9 až 18 let, kteří mají omezené práva a povinnosti.

3. Řádným členem se může stát osoba starší 18-ti let. O přijetí žadatele o členství rozhoduje členská schůze na základě přihlášky žadatele.

4. Členský příspěvek řádného člena se skládá:

a/z jednorázového vstupního poplatku

b/z pravidelného ročního peněžitého příspěvku

O výši příspěvku řádného člena, jakož i o povinnosti přispívat pro jiné členy spolku, rozhoduje členská schůze.

5. Dokladem členství je platný členský průkaz.

6. Členství zaniká a/úmrtím, b/vystoupením, c/vyloučení pro neplnění povinností  (v tomto případě rozhoduje o vyloučení členská schůze).

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

  1. Člen (řádný) má tato práva:

a/zúčastňovat se jednání členských schůzí

b/rozhodovat na členské schůzi

c/volit a být volen do všech orgánů RKPB

d/účastnit se ostatních akcí pořádaných RKPB

e/obracet se na orgány spolku se svými podněty, stížnostmi, návrhy a dotazy.

 

  1. Člen má tyto základní povinnosti:

a/dodržovat stanovy spolku, obecně platné právní předpisy, předpisy sdružení, plnit rozhodnutí orgánů spolku

b/platit členské příspěvky

c/osobní účastí se podílet na činnosti RKPB

d/chránit majetek spolku RKPB

e/vyvarovat se všeho, co by poškodilo dobré jméno sdružení, narušovalo kázeň a vzájemný respekt.

 

Čl. 5 ORGÁNY SPOLKU

 

  1. Orgány spolku jsou:

a/Členská schůze – je nejvyšším orgánem spolku, svolává ji dle potřeby výbor spolku, nejméně jedenkrát ročně.

Rozhoduje o všech zásadních záležitostech sdružení. Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období, roční uzávěrku, plány činnosti, rozpočet a bere na vědomí zprávu dozorčí komise. Rozhoduje o přijetí  a  vyloučení členů spolku. Volí členy výboru a členy dozorčí komise, je-li zřízena členskou schůzí. Rozhoduje o změně stanov. Volí čestné členy spolku. Rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hlasování se provádí veřejně zdvižením ruky.

 

 Člen spolku nesmí vykonávat více funkcí, jsou-li tyto funkce ve vzájemném kontrolním vztahu. Takové funkce nesmějí vykonávat ani členové či jiné osoby, které jsou podle obecně závazných právních předpisů považovány za osoby blízké.

 

b/ Výbor – je kolektivním výkonným orgánem spolku, který spravuje  záležitosti spolku mezi členskými schůzemi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem sdružení a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi. Funkční období členů výboru je čtyřleté.

 

Výbor je minimálně tříčlenný a sestává se z předsedy, místopředsedy a pokladníka. Členové výboru volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Schůze výboru svolává předseda, nebo pověřený člen výboru.

Jménem spolku jednají samostatně  předseda a místopředseda, kteří jsou statutárními orgány spolku. Výbor může zmocnit k zastupování na základě a v rozsahu udělené plné moci jinou osobu.

 

d/ O veškerých jednáních se vyhotovuje zápis obsahující návrhy a usnesení. Jejich skartace je možná po pěti letech, pokud zákon nenařizuje jinak.

 

Čl. 6 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ  

 

  1. Spolek hospodaří s majetkem, který je tvořen finančními prostředky a dalším majetkem.
  2. Zdroje majetku jsou:

a/stávající majetek a majetková práva

b/majetek získaný koupí, vlastním hospodařením nebo jiným způsobem

c/členské příspěvky

d/prodej povolenek

e/příjem z pronájmu

f/dary, dotace

g/ostatní

Čl. 7 OSTATNÍ

 

1. Spolek vede o své činnosti řádnou písemnou dokumentaci, vyplývající ze stanov a ostatních právních předpisů.

               2. Některé body stanov mohou být dle potřeby podrobněji rozvedeny v jiných              vnitřních předpisech.

3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platným právním řádem České republiky.

4. Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi konané dne 10. 12. 2015 a účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku.

 

 

 

Vypracoval: Petr Poláček                               Zkontroloval a za správnost odpovídá Petr Poláček

 

 

 

V Příbrami 10. 12. 2015