Stanovy občanského sdružení

Rybářský klub Příbram o.s.

 

Čl.1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.,,Rybářský klub Příbram,, je občanské sdružení podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů v platném znění.

2.Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito stanovami a obecně platnými předpisy na území regionu Příbramsko.

3.Sídlem sdružení je Příbram, 261 01, Al. Jiráska 260, Středočeský kraj.

 

Čl.2.PŘEDMĚT ČINNOSTI,CÍLE SDRUŽENÍ

 

1.Chránit přírodu,čistotu vod a životní prostředí

2.Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oblasti sportovního rybářství a ochrany životního prostředí a přírody.

3.Spolupracovat s podobně zaměřenými zájmovými organizacemi

4.Spolupráce s místní MO ČRS.

5.Údržba,ochrana a využívání areálu rybníků v rámci svěřených kompetencí(chov,lov a ochrana ryb,atd.)

6. Aktivně se podílet na zlepšování kulturního a sportovního života.

 

Čl.3. ČLENSTVÍ

 

1.Členové sdružení jsou:řádní,nezletilí,čestní a přispívající

2. Nezletilými členy jsou mladiství 9 až 18 let, kteří mají omezené práva a povinnosti.

3.Řádným členem se může stát osoba starší 18-ti let. O přijetí rozhoduje členská schůze.

4. Členský příspěvek řádného člena se skládá:

a/z jednorázového vstupního poplatku

b/z pravidelného ročního peněžitého příspěvku

5. Dokladem členství je platný členský průkaz

6.Členství zaniká a/úmrtím,b/vystoupením,c/vyloučení pro neplnění povinností( v tomto případě rozhoduje členská schůze).

 

4.PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 

  1. Člen(řádný) má tato práva:

a/zúčastňovat se jednání členských schůzí

b/rozhodovat na členské schůzi

c/volit a být volen do všech orgánů RKPB

d/účastnit se ostatních akcí pořádaných RKPB

e/obracet se na orgány sdružení se svými podněty,stížnostmi,návrhy a dotazy.

 

  1. Člen má tyto základní povinnosti:

a/dodržovat stanovy sdružení, obecně platné právní předpisy, předpisy sdružení,plnit rozhodnutí orgánů sdružení

b/platit členské příspěvky

c/osobní účastí se podílet na činnosti RKPB

d/chránit majetek sdružení RKPB

e/vyvarovat se všeho, co by poškodilo dobré jméno sdružení, narušovalo kázeň a vzájemný respekt.

 

Čl.5 ORGÁNY SDRUŽENÍ

 

  1. Orgány sdružení jsou:

a/Členská schůze – je nejvyšším orgánem sdružení, svolává ji dle potřeby výbor, nejméně jedenkrát ročně. Rozhoduje o všech zásadních záležitostech sdružení.Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období, roční uzávěrku,plány činnosti, rozpočet a bere na vědomí zprávu dozorčí komise. Rozhoduje o přijetí  a vyloučení členů sdružení. Volí členy výboru a členy dozorčí komise. Rozhoduje o změně stanov.

 

 Volební období do těchto orgánů je čtyřleté. Člen nesmí vykonávat více funkcí,jsou-li tyto funkce ve vzájemném kontrolním vztahu. Takové funkce nesmějí vykonávat ani členové či jiné osoby,které jsou podle obecně závazných právních předpisů považovány za osoby blízké.

 

b/ Výbor – je výkonným orgánem sdružení,které spravuje její  záležitosti mezi členskými schůzemi  Zajišťuje plnění usnesení členské schůze,hospodaří s majetkem sdružení a rozhoduje o všech záležitostech,které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.

 

  Výbor je minimálně tříčlenný: předseda,jednatel,hospodář. Schůze svolává předseda,nebo pověřený člen výboru.

  Za sdružení jedná samostatně (statutární zástupce) předseda a jednatel. Výbor může zmocnit k zastupování na základě a v rozsahu udělené plné moci jinou osobu.

 

c/ Dozorčí komise – je minimálně tříčlenným kontrolním a revizním orgánem. Kontroluje plnění usnesení členské schůze,hospodaření. O své činnosti předkládá zprávu členské schůzi.

d/ O veškerých jednáních se vyhotovuje zápis obsahující návrhy a usnesení. Jejich skartace je možná po pěti letech, pokud zákon nenařizuje jinak.

 

e/ Hlasování se provádí veřejně zdvižením ruky. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Čl. 6 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ  

 

  1. Sdružení hospodaří s majetkem, který je tvořen finančními prostředky a dalším majetkem
  2. Zdroje majetku jsou:

a/stávající majetek a majetková práva

b/majetek získaný koupí, vlastním hospodařením nebo jiným způsobem

c/členské příspěvky

d/prodej povolenek

e/příjem z pronájmu

f/dary, dotace

g/ostatní

 

Čl.7 OSTATNÍ

1.Sdružení vede o své činnosti řádnou písemnou dokumentaci, vyplívající ze stanov a ostatních právních předpisů.

2. Některé body stanov mohou být dle potřeby podrobněji rozvedeny v jiných vnitřních předpisech.

 

 

 

 

 

V Příbrami 10.3.2012